De Privacyverklaring voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.zpnet.nl bezoekt.

 1. Beheer

  De website www.zpnet.nl staat onder beheer van Ondernemersvereniging ZP-NET Haarlemmermeer.

  Contactgegevens:

  ZP-NET Haarlemmermeer
  p/a Secretariaat ZP-NET
  Elspeterbos 36
  2134 LD Hoofddorp
 1. Gegevens die wij verwerken van bezoekers
 1. Sommige gegevens die voortkomen uit een of meer bezoeken aan www.zpnet.nl worden permanent, maar anoniem, bewaard voor de bezoekersstatistieken. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
 2. Net als elke website verwerkt ZP-NET Haarlemmermeer via haar website IP-adressen van haar bezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. 
 3. ZP-NET Haarlemmermeer zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
 4. Doel van de verwerking van IP-adressen

  Wij gebruiken IP-adressen voor drie doelen:
 1. Om te analyseren hoe vaak onze website wordt bezocht. Wij gebruiken hiervoor het statistiekenprogramma AW-Stats. De IP-adressen worden in dit geval geanonimiseerd.
 2. Om eventuele storingen op te kunnen lossen.
 3. Om onze website veilig en bereikbaar te houden.
 1. Bewaartermijnen

  De IP-adressen als bedoeld in punt 4.2 en 4.3 worden opgeslagen in zogenaamde logfiles. Deze files worden 90 dagen op de webserver bewaard, zodat ze gebruikt kunnen worden in geval er zich een storing voordoet.

 2. Privacymaatregelen

  De webserver waar de IP-adressen staan opgeslagen is voor niemand bereikbaar behalve voor onze hoster. Hij zal deze gegevens uitsluitend en alleen bekijken wanneer er een storing is die op geen enkele andere manier op te lossen is.
 1. Verstrekken van IP-adressen aan andere partijen (derden)

  ZP-NET Haarlemmermeer deelt de IP-adressen alleen met haar host (Creagraphy in Hoofddorp, www.creagraphy.nl), en dan alleen in geval van ernstige storingen.
 1. Vragen

  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacyverklaring terecht bij ZP-NET Haarlemmermeer. Dit kan via het e-mailadres info@zpnet.nl of het reactieformulier op onze website (www.zpnet.nl/contact)
 1. Disclaimer

  ZP-NET Haarlemmermeer is gerechtigd de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


De Privacyverklaring voor Iedereen die een contactformulier invult is een aanvulling op de Privacyverklaring voor Bezoekers en geldt voor iedereen die via een contactformulier contact opneemt of op heeft opgenomen met ZP-NET Haarlemmermeer.

 1. Gegevens die door de bezoeker verstrekt worden

  ZP-NET Haarlemmermeer kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
 1. Het geven van informatie (alleen op verzoek van de bezoeker).
 2. Het sturen van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor onze bijeenkomsten (alleen op verzoek van de bezoeker).
 3. Contact onderhouden met onze leden via e-mail of telefoon.
 4. Vermelding van leden op de website.

  Als een bezoeker aangeeft de uitnodigingen en/of nieuwsbrief te willen ontvangen, is hij/zij verplicht om minimaal één e-mailadres aan de vereniging door te geven. Anders kunnen we niet aan het verzoek voldoen.

  Wil iemand lid worden, dan stellen we verplicht dat hij/zijn zijn voornaam/initialen, achternaam, eventuele bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres in het formulier invult. Doet men dit niet, dan kunnen we de inschrijving niet in orde maken.
 1. Gegevens verstrekken aan derden
 1. Van de gegevens die door onze leden aan ZP-NET Haarlemmermeer zijn verstrekt, worden bedrijfsnaam, naam en woonwijk/woonplaats getoond op de website van onze vereniging. Verder zijn de gegevens die door de leden zelf zijn verstrekt in de bedrijfsomschrijving zichtbaar voor alle bezoekers van de website.
  De overige gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij daar door het lid expliciet toestemming voor is gegeven.
 2. De gegevens die door bezoekers van onze website zijn ingevuld met de bedoeling om informatie op te vragen of een opmerking te plaatsen, worden niet opgeslagen en dus ook niet verstrekt aan derden.
 3. De gegevens van iedereen die zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, de uitnodiging(en) of als standhouder op onze beurs, worden wel opgeslagen, maar alleen gebruikt voor directe communicatie met deze personen. Ook deze informatie wordt niet aan derden verstrekt.

  Er is echter een uitzondering op deze regel, namelijk wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 1. Beveiliging

  De gegevens die de bezoeker aan ZP-NET Haarlemmermeer verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor de secretaris en de penningmeester.
 1. Aanpassing van gegevens

  Iedereen die is opgenomen in de administratie, heeft te allen tijde het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

  ZP-NET Haarlemmermeer wil er tevens op wijzen dat de mogelijkheid aanwezig is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 1. Bewaartermijn van de gegevens
 1. Zodra een lid het lidmaatschap heeft opgezegd en heeft aangegeven geen mailing meer te willen ontvangen, worden direct alle persoonsgegevens uit de administratie van ZP-NET Haarlemmermeer verwijderd.
 2. Als iemand die op de mailinglijst staat voor de nieuwsbrief en/of uitnodiging(en) aangeeft deze niet meer te willen ontvangen, zullen zijn/haar persoonsgegevens direct uit de administratie verwijderd worden.
 3. Gegevens van de standhouders van de beurs worden bewaard tot aan de inschrijving voor de volgende beurs. Dit met het idee om hen opnieuw uit te kunnen nodigen voor de volgende editie. Geeft iemand aan geen interesse meer te hebben, dan zullen de gegevens verwijderd worden.
 1. Geautomatiseerde besluitvorming
  ZP-NET neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van ZP-NET) tussen zit.
 2. Cookies
  ZP-NET maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.